โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระยศ"พล.ต.หญิง"สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ


11 มี.ค. 2566, 11:48

โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระยศ"พล.ต.หญิง"สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ




วันที่ 11 มีนาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ให้นายทหารรับราชการและพระราชทานพระยศทหาร โดยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการและพระราชทานพระยศทหาร แต่งตั้ง พ.อ.หญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงดำรงตำแหน่ง ผู้ชำนาญการกองทัพบก และพระราชทาน พระยศเป็น พล.ต.หญิง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 66 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่  10 มี.ค. 66 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน





คำที่เกี่ยวข้อง : #ราชกิจจาฯ  









©2018 CK News. All rights reserved.