ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ สธ. คุมช่อดอกกัญชา มีผลบังคับใช้ 24 พ.ย. วางกฎเหล็กเพียบ ฝ่าฝืนมีโทษ


24 พ.ย. 2565, 11:30

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ สธ. คุมช่อดอกกัญชา มีผลบังคับใช้ 24 พ.ย. วางกฎเหล็กเพียบ ฝ่าฝืนมีโทษ
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ.2565 ลงนามโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา

สาระสำคัญคือ ควบคุมไม่ให้นำกัญชาเฉพาะส่วนที่เป็นช่อดอกไปใช้ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์ของการคุ้มครอง และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร หากผู้ใดต้องการนำช่อดอกกัญชาไปศึกษาวิจัย ส่งออก จำหน่าย หรือแปรรูป ต้องได้รับอนุญาต ตามมาตรา 46 พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข อาทิ

-ห้ามจำหน่ายสมุนไพรควบคุม หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า ให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี, สตรีมีครรภ์หรือสตรีให้นมบุตร

-ห้ามจำหน่ายสมุนไพรควบคุม หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า ให้กับนักเรียน นิสิตหรือนักศึกษา

-ห้ามจำหน่ายสมุนไพรควบคุมเพื่อการสูบในสถานที่ประกอบการ เว้นแต่การจำหน่ายโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

-ห้ามโฆษณาสมุนไพรควบคุมในทุกช่องทางเพื่อการค้า

-ห้ามจำหน่ายสมุนไพรควบคุม หรือสินค้าที่แปรรูปจากสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine) ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์

-ห้ามจำหน่ายสมุนไพรควบคุม หรือสินค้าที่แปรรูปจากสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า ในสถานที่ดังต่อไปนี้

(ก) วัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา

(ข) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

(ค) สวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสวนสนุก เป็นต้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ใดฝ่าฝืนตามมาตรา 46 พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 มีโทษตาม มาตรา 78 จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

คำที่เกี่ยวข้อง : #ช่อดอกกัญชา  

©2018 CK News. All rights reserved.