ราชกิจจาฯเผยแพร่ ยกเลิกประกาศ สธ.เรื่องจัดหาวัคซีนโควิด กรณีฉุกเฉิน


4 พ.ย. 2565, 11:54

ราชกิจจาฯเผยแพร่ ยกเลิกประกาศ สธ.เรื่องจัดหาวัคซีนโควิด กรณีฉุกเฉิน
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิก ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค “โควิด-19” (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุจำเป็น พ.ศ.2563 ตามประกาศที่ลงไว้ก่อนหน้า ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2563 เพื่อให้การจัดหาวัคซีนป้องกันโรคดังกล่าว สำหรับใช้ในการป้องกันการระบาดของโรคในประเทศมีความรวดเร็วทันต่อสถานการณ์
และให้ประชาชนในประเทศไทยมีโอกาสเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค “โควิด-19” (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) ซึ่งเป็นกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อป้องกัน ควบคุม รักษา หรือลดความรุนแรงของโรค หรือเพื่อความมั่นคงของประเทศนั้น

โดยที่สถานการณ์การระบาดโควิด-19 ในภาพรวมของโลกมีแนวโน้มดีขึ้น ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้รายงานว่า ผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวลดลง อย่างมีนัยสำคัญและมีจำนวนต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 สอดคล้องกับภาพรวมของ สถานการณ์ในประเทศไทย และกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศยกเลิกให้โรค “โควิด-19” จากการเป็นโรคติดต่ออันตราย และกำหนดให้โรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง

รวมทั้งได้มีการ ประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ประกอบกับจำนวนวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในประเทศมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ส่งผลให้เหตุฉุกเฉิน หรือเหตุจำเป็นในการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 คลี่คลายเป็นปกติแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 วรรคหนึ่ง และมาตรา 18 วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ.2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุจำเป็น พ.ศ.2563

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565)
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค “โควิด-19” (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) ในกรณี มีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุจำเป็น พ.ศ.2563

คำที่เกี่ยวข้อง : #ราชกิจจานุเบกษา  ติดตาม CK News Fans PageMOST POPULAR

©2018 CK News. All rights reserved.