Loading...

อุทัยธานีประกอบพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผัก-กิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทาน


25 พ.ย. 2564, 17:51

อุทัยธานีประกอบพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผัก-กิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทาน
ที่จังหวัดอุทัยธานี วันนี้ (25 พ.ย.64) ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ บ้านโป่งเก้ง ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผัก และกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย นายวิรัช ฉายาประเสริฐ รักษาราชการแทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรในพื้นที่ เข้าร่วมพิธี  โดยท่านผู้ว่าฯ ได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักและกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทาน จากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ให้กับเกษตรกร จำนวน 39 ชุด เพื่อนำไปปลูกรับประทาน และสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกในรุ่นต่อไปได้  รวมทั้งได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก และกิ่งพันธุ์ไม้ผล ให้กับศูนย์การเรียนรู้ ฯ บ้านโป่งเก้ง


Loading...

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ฯ บ้านโป่งเก้ง และเยี่ยมชมหอสมุดภายในอาคาร จากนั้นได้ร่วมกันปลูกกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทาน และเยี่ยมชมแปลงผักของศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านโป่งเก้ง ทั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงกรุณาโปรดเกล้า ให้มูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ” เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ  มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชให้เกษตรกรได้มีพืชที่มีสายพันธุ์ที่ดี ตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกร ด้านพันธุ์พืชทนทานต่อโรคและแมลง ได้ผลผลิตที่ดีคำที่เกี่ยวข้อง : #อุทัยธานี   #เมล็ดพันธุ์  


Loading...

ติดตาม CK News Fans Page


Loading...

MOST POPULAR

©2018 CK News. All rights reserved.