Loading...

ด่วน ! "การบินไทย" ประกาศเลิกจ้างพนักงาน 508 คน มีผล 31 พ.ค. นี้


22 พ.ค. 2564, 07:14

ด่วน ! "การบินไทย" ประกาศเลิกจ้างพนักงาน 508 คน มีผล 31 พ.ค. นี้
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง ประธานเจ้าหน้าที่สายทรัพยากรบุคคล ผู้รับมอบอำนาจช่วงจากรักษาการแทนประเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ลงนามประกาศบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ 018/2564 เรื่อง เลิกจ้างโดยจ่ายชดเชยค่าจ้าง ซึ่งประกาศดังกล่าวกำหนดให้เลิกจ้างพนักงาน 508 คน และให้การเลิกจ้างมีผลวันที่ 31 พ.ค.2564 โดยรายละเอียดระบุว่า เนื่องจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ประสบปัญหาขาดทุนสะสมต่อเนื่องยาวนาน ประกอบกับสถานการณ์โคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทำให้บริษัทไม่สามารถประกอบกิจการการบินได้ตามปกติ จนกระทั่งบริษัทฯ ต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ

เมื่อเข้าสู่กระบานการฟื้นฟูกิจการแล้ว บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องปรับปรุงองค์กรทุกๆ ด้าน อาทิ ด้านแรงงาน ด้านการลงทุน หรือด้านกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ เพื่อลดต้นทุนทุกด้านลงและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดธุรกิจการบิน การปรับปรุงองค์กรดังกล่าวเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งที่จะทำให้บริษัทฯ สามารถประกอบกิจการต่อไป เพื่อให้มีกระแสเงินสดเพียงพอสำหรับชำระหนี้ให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ตามที่กำหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการตลอดจนเพิ่มศักยภาพการแข่งข้นของบริษัทฯ

ด้วยเหตุตังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นปรับปรุงโครงสร้างองค์กร โดยลดจำนวนพนักงานลง บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเลิกจ้างพนักงานจำนวน 508 คน ดังมีรายชื่อตามที่แนบมาพร้อมประกาศฉบับนี้ โดยให้มีผลเป็นการเลิกจ้างในวันที่ 31 พ.ค.2564 ณ สิ้นสุดเวลาทำการ


Loading...

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยเงินอื่นๆ ตามกฎหมาย และเงินที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างหรือระเบียบบริษัท ฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล โดยมีรายละเอียดังต่อไปนี้

1.ค่าจ้างถึงวันทำงานวันสุดท้าย
2.วันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ยังไม่ใด้ใช้
3.ค่าชดเชย
4.สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
5.เงินบำเหน็จ

บริษัทฯ จะจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวข้างตันหลังจากหักภาษี ณ ที่จ่าย (สำหรับพนักงานที่บริษัทไม่ได้รับภาระภาษีให้) และนี้จำนวนใด ที่ท่านมีอยู่ต่อบริษัทฯ หรือสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด

“โปรดแจ้งและคืนทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่อยู่ในความครอบครองของท่านหรือที่ท่านได้ทำขึ้นในระหว่างที่ท่านเป็นลูกจ้างของบริษัทฯโดยทันที ซึ่งรวมไปถึงเอกสารบันทึกรายการ หรือสิ่งที่เก็บใดๆ ที่เกี่ยวกับการทำงานของท่าน ข้อมูลของบริษัทฯ หรือลูกค้า และความลับทางการค้าของบริษัทฯภายในวันที่ 31 พ.ค.2564 ก่อนสิ้นสุดเวลาทำการจึงแจ้งมาเพื่อทราบ ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.30 น.” ประกาศระบุคำที่เกี่ยวข้อง : #การบินไทย   #เลิกจ้างพนักงาน   #โควิด-19  


Loading...

ติดตาม CK News Fans Page


Loading...

MOST POPULAR

©2018 CK News. All rights reserved.