Loading...

"10 รัฐมนตรี" แจ้งลาการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้


7 เม.ย. 2564, 08:46

"10 รัฐมนตรี" แจ้งลาการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้
วันที่ 7 เม.ย. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี ได้เปลี่ยนสถานที่ประชุมจากตึกสันติไมตรี มาเป็นตึกบัญชาการ โดยเป็นการประชุมแบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ โควิด-19 โดยในการประชุมวันนี้มีรัฐมนตรีที่ลาการประชุมจำนวน 10 ท่าน คือ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช และนางกนกวรรณ วิลาวรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขณะที่นายธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน แจ้งขอลาการประชุม เนื่องจากลงพื้นที่จังหวัดกระบี่


Loading...

ส่วนผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่ทำเนียบรัฐบาล ประกอบด้วย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในขณะที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แจ้งประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเร้นซ์ ที่บ้าน นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมประชุมวิดีโอระบบคอนเฟอเร้นซ์ ที่กระทรวงการต่างประเทศ ส่วนนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ คาดว่าร่วมประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ที่กระทรวงพาณิชย์ 

Loading...

ติดตาม CK News Fans Page


Loading...

MOST POPULAR

©2018 CK News. All rights reserved.