Loading...

นิด้าแต่งตั้ง "ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา" ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราภิชาน” ประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ


15 ต.ค. 2563, 08:52

นิด้าแต่งตั้ง "ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา" ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราภิชาน” ประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
เนื่องในโอกาสที่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้มีการแต่งตั้ง ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราภิชาน” ประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ศาสตราภิชาน ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ได้ให้เกียรติเดินทางมายังสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เพื่อเยี่ยมเยือน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบัน ในฐานะที่ปรึกษาศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียงของนิด้า


Loading...

โดยได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขับเคลื่อนสถาบัน และการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฎิบัติสำหรับสถาบัน เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาชุมชน และสังคม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ , รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน , รองศาสตราจารย์ ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 


และ ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมพูดคุยและให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรองอธิการบดี ชั้น 10 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
Loading...

ติดตาม CK News Fans Page


Loading...

MOST POPULAR

©2018 CK News. All rights reserved.