Loading...

ก.พ. ชี้แจงข่าวคลาดเคลื่อน สอบ "ภาค ก." แล้วบรรจุรับราชการ


27 ก.ย. 2563, 16:01

ก.พ. ชี้แจงข่าวคลาดเคลื่อน สอบ "ภาค ก." แล้วบรรจุรับราชการ
กรณีปรากฏเป็นข่าวในสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 เกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และการบรรจุเป็นข้าราชการโดยไม่ต้องสอบเพื่อวัดความรู้ที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) นั้น

วันนี้ ( 27 กันยายน 2563 )  สํานักงาน ก.พ. ชี้แจงเกี่ยวกับข่าวการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อมวลชนให้ทราบโดยทั่วกันดังนี้

1. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ถือเป็นขั้นตอนแรกของการประเมิน ความเหมาะสมของบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนโดยทั่วไป ที่ดําเนินการจัดสอบโดย สํานักงาน ก.พ. ซึ่งปัจจุบันยังคงใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแข่งขันตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 กล่าวโดยสรุปคือ ผู้ที่สอบภาค ก. แล้ว หากสอบผ่าน ผู้นั้นจะ ได้รับหนังสือรับรองผลการสอบจากสํานักงาน ก.พ. เพื่อนําไปใช้สําหรับสมัครสอบกับส่วนราชการที่มีตําแหน่ง ว่างและประสงค์จะเปิดสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ โดยส่วนราชการจะเป็นผู้จัดการสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร (ภาค ข.) และสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งที่เปิดรับ สมัคร (ภาค ค.) ต่อไป


Loading...

2. ส่วนกรณีที่ส่วนราชการมีอัตราว่างและประสงค์จะสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตามความจำเป็น เป็นการเฉพาะ สามารถดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และ/หรือการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) โดยรับสมัครจากผู้ที่ไม่มีผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ก่อนได้ และเมื่อดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และ/หรือการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) แล้วเสร็จ สำนักงาน ก.พ. ก็จะจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก. พิเศษ) ให้แก่ส่วนราชการ เพื่อจะได้ดำเนินการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และบรรจุเข้ารับราชการต่อไป ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สนับสนุนการจ้างงานของส่วนราชการให้รวดเร็ว เหมาะสมกับบริบทความต้องการในการจ้างงานของส่วนราชการยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ งานการสื่อสารองค์กร กลุ่มช่วยอำนวยการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 1389, 0 2547 1798, 0 2547 1804คำที่เกี่ยวข้อง : #ก.พ.   #ชี้แจง   #สอบภาค ก.   #บรรจุราชการ  


Loading...

ติดตาม CK News Fans Page


Loading...

MOST POPULAR

©2018 CK News. All rights reserved.