กรมพินิจฯ ผนึกกำลัง กรมพัฒนาฝีมือแรงงานพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่เยาวชน


4 มิ.ย. 2567, 16:51

กรมพินิจฯ ผนึกกำลัง กรมพัฒนาฝีมือแรงงานพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่เยาวชน
วันที่ 4 มิถุนายน 2567 กระทรวงยุติธรรม โดยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม ระหว่าง "กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน" โดยมี พันตำรวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วย นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมลงนามฯ โดยได้รับเกียรติจาก นางจิรภา สินธุนาวา รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานสักขีพยาน

โอกาสนี้ นางนลินนาถ ไกรนรา รองอธิบดีกรมพินิจฯ ฝ่ายปฏิบัติการ นางสุจิตรา แก้วไกร รองอธิบดีกรมพินิจฯ ฝ่ายบริหาร นางจิรวรรณ สุตสุนทร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตลอดจน คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมพินิจฯ และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุม 7 - 01 ชั้น 7 อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

อธิบดีกรมพินิจฯ กล่าวว่า เด็กและเยาวชนถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญ การพัฒนาเด็กและเยาวชนจึงถือเป็นงานหลักที่ทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมต่างให้ความสำคัญ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีทักษะชีวิตที่ดี ทักษะอาชีพที่เหมาะสม ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการมีงานทำและช่วยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้โดยไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำ สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างภาคภูมิและดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้แก่เด็กและเยาวชนจึงเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของกรมพินิจฯ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีวิชาชีพติดตัว เป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน อีกทั้งก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เห็นคุณค่าของตนเองและมีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน กรมพินิจฯ ได้มีความพยายามที่จะทำงานร่วมกับเครือข่ายต่างๆ ในการส่งเสริม พัฒนา ให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความสามารถและมีทักษะในวิชาชีพ โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้เข้ามาเป็นเครือข่ายหนึ่งที่สนับสนุนการดำเนินงานของกรมพินิจฯ และให้โอกาสในด้านการศึกษา ฝึกอบรมอาชีพแก่เด็กและเยาวชน ทำให้เด็กและเยาวชนมีทักษะในการประกอบอาชีพ เป็นแรงงานที่มีคุณภาพและสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างภาคภูมิและดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เป็นนโยบายหลักประการหนึ่งของรัฐบาล กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งมีภารกิจหลักในการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และพัฒนาแรงงานที่อยู่ในตลาดแรงงานให้มีทักษะฝีมือสูงขึ้น จึงให้ความสำคัญในการบูรณาการความร่วมมือกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยที่ผ่านมาในปี พ.ศ. 2566 - 2567 ได้ร่วมมือกันจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เช่น ช่างปูกระเบื้อง การตัดเย็บเสื้อผ้า การเชื่อมไฟฟ้า การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร บาริสต้ามืออาชีพ เป็นต้น มีผู้ผ่านการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 296 คน การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการลงนามความร่วมมือ ครั้งที่ 2 ซึ่งมีเป้าหมายและกลไกในการบูรณาการภารกิจร่วมกัน เพื่อจัดฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบให้แก่เจ้าหน้าที่ฝึกวิชาชีพของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และจัดฝึกอบรมให้แก่เด็กและเยาวชน ให้มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะฝีมือในวิชาชีพ ช่วยเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพหลังจากการปล่อยตัวแล้ว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น สามารถพึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี


คำที่เกี่ยวข้อง : #กรมพินิจ  

©2018 CK News. All rights reserved.