โปรดเกล้าฯ ครม.เศรษฐา 1 อย่างเป็นทางการ


2 ก.ย. 2566, 11:47

โปรดเกล้าฯ ครม.เศรษฐา 1 อย่างเป็นทางการ
วันที่ 2 ก.ย.2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี โดยระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 22 สิงหาคม พุทธศักราช 2566 แล้วนั้น

รองนายกฯ
อนุทิน ชาญวีรกูล
ภูมิธรรม เวชชยชัย
ปานปรีย์ พหิทธานุกร
สมศักดิ์ เทพสุทิน
พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค

กระทรวงการคลัง
เศรษฐา ทวีสิน  รมว.คลัง
กฤษฎา จีนะวิจารณะ รมช.คลัง
จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง

กระทรวงมหาดไทย
อนุทิน ชาญวีรกูล รมว.มหาดไทย
เกรียง กัลป์ตินันท์ รมช.มหาดไทย
ทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย
ชาดา ไทยเศรษฐ์ รมช.มหาดไทย

กระทรวงพาณิชย์
ภูมิธรรม เวชยชัย รมว.พาณิชย์
นภินทร ศรีสรรพางค์ รมช.พาณิชย์

กระทรวงการต่างประเทศ
ปานปรีย์ พหิทธานุกร รมว.ต่างประเทศ
จักรพงษ์ แสงมณี รมช.ต่างประเทศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ
พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รมว.ทรัพยาธรรมชาติฯ

กระทรวงพลังงาน
พีระพันธ์ สาลีรัฐวิภาค รมว.พลังงาน

ประจำสำนักนายกฯ
พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รมต.ประจำสำนักนายกฯ

กระทรวงกลาโหม
สุทิน คลังแสง รมว.กลาโหม

กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.ท่องเที่ยวฯ

กระทรวงพัฒนาสังคมฯ
วราวุธ ศิลปอาชา รมว.พัฒนาสังคมฯ

กระทรวงอุดมศึกษาฯ
ศุภมาศ อิศรภักดี รมว.อุดมศึกษาฯ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรฯ
ไชยา พรหมา รมช.เกษตรฯ
อนุชา นาคาศัย รมช.เกษตรฯ

กระทรวงคมนาคม
สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.คมนาคม
มนพร เจริญศรี รมช.คมนาคม
สุรพงษ์ ปิยะโชติ รมช.คมนาคม

กระทรวงดิจิทัลฯ
ประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ดิจิทัลฯ

กระทรวงยุติธรรม
พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม

กระทรวงแรงงาน
พิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.แรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม
เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.วัฒนธรรม

กระทรวงศึกษาธิการ
พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศึกษาธิการ
สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข
น.พ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข
สันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สาธารณสุข

กระทรวงอุตสาหกรรม
พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รมว.อุตสาหกรรม

คำที่เกี่ยวข้อง : #ครม.  

©2018 CK News. All rights reserved.